مالیات کشور

نکات کلیدی در محاسبه مالیات بردرآمد حقوق

به استناد ماده 86 ق.م.م، پرداخت هایی که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می آید (نظیر حق حضور در جلسات) بدون رعایت معافیت ماده 84 با نرخ های مقرر در ماده 85 محاسبه و ظرف سی روز پرداخت گردد....


 
1- به استناد ماده 86 ق.م.م، پرداخت هایی که از طرف اشخاصی غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی بعمل می آید (نظیر حق حضور در جلسات) بدون رعایت معافیت ماده 84 با نرخ های مقرر در ماده 85 محاسبه و ظرف سی روز پرداخت گردد.

2-برای محاسبه مالیات اضافه کاری درصورتیکه شخص تابع نظام هماهنگ پرداخت باشد با نرخ 10% و در صورتیکه تابع نظام هماهنگ پرداخت نباشد، ابتدا حقوق و مزایای مستمر مشمول مالیات حقوق بگیر را دوازده برابر نموده و سپس مزایای غیرمستمر شامل اضافه کاری به آن اضافه شده و پس از اعمال معافیت ماده 84 مطابق با ماده 85 محاسبه می گردد.

3- به استناد بند 12 ماده 91 ق.م.م مجموع مزایای غیرنقدی پرداختی در سال به کارکنان حداکثر معادل  معافیت ماده 84، معاف می باشد. 

4-
با استناد بند 10 ماده 91 ق.م.م عیدی سالانه یا پاداش آخر سال مجموعاً تا میزان  میزان معافیت ماده 84 فارغ از مدت کارکرد از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. مازاد بر میزان معافیت مطابق با ماده 85 اعمال می شود. اگر طی سال چند بار پاداش به هریک از کارکنان پرداخت شود، صرفاً پاداش آخر سال، معافیت ماده 84 به آن تعلق می گیرد و پاداش طی سال معافیت نداشته و مطابق با ماده 85 مالیات آن محاسبه می گردد

5- چنانچه حقوق شخصی طی سال تغییر نماید، برای محاسبه مالیات به نسبت ماه های گذشته براساس حقوق  قدیم  و به نسبت ماه های حال و آینده بر اساس حقوق جدید محاسبه و مطابق با ماده 85 مالیات سالانه آن را محاسبه می نمائیم. سپس مالیات حقوق ماه هایی که حقوق جدید شده را از کل مالیات سالانه تفکیک و بر تعداد ماه های حقوق جدید تقسیم مالیات می نمائیم تا مالیات حقوق ماهانه بدست آید.
6- درصورتیکه شخص ضمن سال استخدام گردد، درآمد مشمول مالیات حقوق براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعیین مالیات سالانه با ماده 85،  آن بعنوان مالیات حقوق ماه اول محاسبه می گردد.

7- درصورتیکه هر یک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخریدیا اخراج و یا بنا بعللی ترک خدمت نماید کارفرما مکلف است صرفنظر از مدت کارکرد، مالیات حقوق را براساس درآمد سالانه مطابق با ماده 85 محاسبه نموده و  آن را تا آخرین تاریخ اشتغال از حقوق شخص کسر نماید.
درصورتیکه درآمد مشمول مالیات که برای آن مالیات محاسبه شده بیشتر از درآمد واقعی آن باشد و یا بطورکلی مالیات بیشتری از شخص کسر گردد، مطابق با ماده 87 ق.م.م اضافه پرداختی بابت مالیات قابل استرداد بوده مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

8- اداره امور مالیاتی برای تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات در مواردی که شرکت دارای شعبه یا کارگاه در نقاط مختلف است، مکان پرداخت حقوق مدرک عمل می باشد. 

9-
پرداخت کنندگان حقوق مکلفند مالیات حقوق را ظرف سی روز به اداره مالیاتی محل پرداخت نمایند. چنانچه مالیات های مکسوره ظرف مدت مقرر پرداخت نگردد، مطابق با ماده 199 ق.م.م، علاوه بر مسئولیت تضافی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل 20% مالیات پرداخت نشده خواهد بود. مطابق با ماده 197 چنانچه کارفرمایان از تسلیم لیست حقوق و مزایا به اداره مالیاتی خودداری نمایند و یا برخلاف واقع تسلیم کنند، جریمه متعلقه 2% حقوق پرداختی است.

 10-در مواردی که کارفرمایان از ایفای تکالیف قانونی مقرر در ق.م.م به هر دلیلی خودداری نمایند، علاوه بر جرائم نقدی بند 9 فوق، درصورتیکه کارفرما دستگاه دولتی باشد، مطابق با تبصره 1 ماده 199 مشمول مجازات مقرر طبق تخلفات اداری خواهد بود. چنانچه کارفرما دستگاه دولتی نباشد. مدیر شخصیت حقوقی علاوه بر مسئولیت تضافی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد و قضایی از طرف رئیس سازمان امور مالیاتی بعمل خواهد آمد.

11- با استناد ماده 139 قانون برنامه سوم توسعه، اقساط ماهیانه تسهیلات اعطایی مسکن از طرف بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کشر و مانده مشمول مالیات می شود. استفاده از این معافیت طی دوره برنامه (83-1379) فقط برای یکبار و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 مترمربع خواهد بود.


+ نوشته شده در  ساعت   توسط n.masteri  |